กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสะกาด อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-558-728
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 พื้นที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 พื้นที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๒
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 นโยบายผู้บริหาร
 ยุทธศาสตร์
 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนอัตรากำลัง 4 ปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 ข่าวสารอบต
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายและระเบียบ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด มีพื้นที่ 39,087 ไร่ หรือประมาณ 62 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร เท่ากับ 157.84 ค/ 1 ตารางกิโลเมตร โดยมีแนวเขตปกครอง ๑๖ หมู่บ้าน

มี อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตะเปียงเตีย อำเภอลำดวน และตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านชบ และตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ และตำบลตะเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ภูมิประเทศ

ตำบลสะกาดมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกมีสภาพเป็นดินเหนียวปนทรายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนที่หมดสภาพแล้วมีลำห้วยสำคัญไหลผ่าน คือ ลำห้วยทับทันและลำห้วยลำหาด

1.5 ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นไปตามมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ของปีถัดไป

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลสะกาดมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกมีสภาพเป็นดินเหนียวปนทรายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนที่หมดสภาพแล้วมีลำห้วยสำคัญไหลผ่าน คือ ลำห้วยทับทันและลำห้วยลำหาด

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นไปตามมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ของปีถัดไป

มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน

ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน (สำนักงานทะเบียน อำเภอสังขะ) ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๙,๘๕๕ คน จำแนกเป็น ชาย ๔,๙๘๘ คน หญิง ๔,๘๕๕ คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๔๖๘ ครัวเรือน


 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4471-2229 , โทรสาร 0-4471-2229
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.